Back to Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Saeninfra B.V.

 1. Definities:
  Saeninfra B.V.: Saeninfra B.V., kamer van koophandel inschrijvingsnummer 82397945.
  AV: De onderhavige algemene voorwaarden van Saeninfra B.V.
  Overeenkomst: Iedere overeenkomst die wordt aangegaan door of met Saeninfra B.V.
  Huurovereenkomst: Overeenkomst waarbij Saeninfra B.V. optreedt als verhuurder van goederen.
  Koopovereenkomst: Overeenkomst waarbij Saeninfra B.V. optreedt als verkoper van goederen.
  Wederpartij(en): De rechtspersoon(o)n(en) of natuurlijke perso(o)n(en) die een overeenkomst sluit(en) met Saeninfra B.V.
  Partijen: Saeninfra B.V. en de wederpartij(en) tezamen.
  Offerte: Vrijblijvend aanbod van Saeninfra B.V. aan een wederpartij.
  Opdracht: Verzoek van een wederpartij aan Saeninfra B.V. voor het leveren van goederen en/of diensten.
  Aanvaarding: Schriftelijk akkoord van Saeninfra B.V. om aan een opdracht te voldoen.
  Goederen: Alle materialen, gereedschappen en overige goederen die door Saeninfra B.V. in het kader van een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst, door Saeninfra B.V. aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, geleverd en/of gemonteerd.
  Diensten: Het tegen betaling verrichten van werkzaamheden door Saeninfra B.V. voor een wederpartij.
 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
  1. Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Saeninfra B.V. en wederpartijen. Daarnaast zijn deze AV eveneens van toepassing op alle offertes die Saeninfra B.V. aan wederpartijen uitbrengt.
 3. Totstandkoming overeenkomsten
  1. Alle offertes die door Saeninfra B.V. aan wederpartijen worden uitgebracht zijn geheel vrijblijvend. Op iedere offerte staat een geldigheidsduur vermeld. Indien een offerte van Saeninfra B.V. niet binnen de daarop omschreven termijn wordt geaccepteerd verliest de offerte haar geldigheid en kan op de offerte door de wederpartij geen beroep meer worden gedaan.
  2. Overeenkomsten met Saeninfra B.V. komen tot stand zodra Saeninfra B.V. een door een wederpartij gegeven opdracht en/of aanbod heeft aanvaard. Aanvaarding van de opdracht door Saeninfra B.V. vindt schriftelijk plaats onder gelijktijdige toezending van de onderhavige AV.
 4. Levering en risico
  1. De Levering van goederen of diensten door Saeninfra B.V. aan de wederpartij vindt plaats op een tussen partijen nader overeen te komen wijze.
  2. Indien partijen overeen komen dat Saeninfra B.V. goederen aflevert op een door de wederpartij aangewezen locatie, dan is de wederpartij verplicht ervoor te zorgen dat de door haar aangewezen locatie voor Saeninfra B.V. goed toegankelijk is. Dat geldt ook indien is overeengekomen dat Saeninfra B.V. door haar geleverde goederen op een bepaalde locatie dient op te halen.
  3. De levertijd van goederen of diensten door Saeninfra B.V. aan de wederpartij wordt tussen partijen overeengekomen.
  4. Het is de wederpartij niet toegestaan om de door Saeninfra B.V. krachtens een huurovereenkomst ter beschikking gestelde goederen onder te verhuren, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op andere wijze af te staan. Ook is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Saeninfra B.V. de van Saeninfra B.V. gehuurde goederen van een in de huurovereenkomst aangegeven werklocatie te verwijderen en naar een andere locatie te verplaatsen.
 5. Eigendomsvoorbehoud bij koopovereenkomst
  1. Indien sprake is van een koopovereenkomst tussen Saeninfra B.V. en een wederpartij blijven de door de wederpartij van Saeninfra B.V. gekochte en door Saeninfra B.V. geleverde goederen in eigendom bij Saeninfra B.V. totdat de wederpartij de koopsom volledig heeft betaald aan Saeninfra
   B.V… Pas na betaling van de volledige koopsom verkrijgt de wederpartij de eigendom over de betreffende goederen.
  2. Het is de wederpartij niet toegestaan om de door Saeninfra B.V. krachtens koopovereenkomst geleverde goederen onder te verhuren, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op andere wijze af te staan, zolang de volledige koopprijs nog niet door de wederpartij aan Saeninfra B.V. is betaald.
 6. Betalingen
  1. Alle bedragen die door een wederpartij aan Saeninfra B.V. moeten worden betaald krachtens een overeenkomst, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door de wederpartij aan Saeninfra B.V. te worden betaald.
  2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Saeninfra B.V. mag door een wederpartij niet worden verrekend.
  3. Indien een wederpartij niet aan zijn onder 5.1 genoemde betalingsverplichtingen voldoet is Saeninfra B.V. gerechtigd een redelijk bedrag aan buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen.
  4. Indien een wederpartij niet aan zijn onder 5.1 genoemde betalingsverplichtingen voldoet is Saeninfra B.V. gerechtigd haar vordering op de wederpartij door een derde te laten incasseren. Alle hiermee gepaard gaande buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De omvang van deze kosten wordt onder meer doch niet uitsluitend bepaald door de hoogte van de facturen van een door Saeninfra B.V. ingeschakelde advocaat, incassobureau en/of deurwaarder alsmede de overige proceskosten van een gerechtelijke procedure.
 7. Zorgplicht wederpartij
  1. De wederpartij is verplicht om alle door Saeninfra B.V. aan de wederpartij krachtens een huurovereenkomst ter beschikking gestelde goederen te bewaren en te onderhouden als een goed huisvader/huurder. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor alle door Saeninfra B.V. aan de wederpartij krachtens een huurovereenkomst geleverde goederen vanaf het moment van aflevering tot het moment dat de goederen weer in bezit zijn van Saeninfra B.V..
  2. Storingen aan door Saeninfra B.V. krachtens huurovereenkomst geleverde goederen dienen onmiddellijk schriftelijk aan Saeninfra B.V. te worden gemeld. Indien nodig wordt door Saeninfra B.V. voor vervangende goederen gezorgd. Algehele of gedeeltelijke restitutie van de overeengekomen huurprijs is uitgesloten.
  3. De wederpartij is ingeval van vermissing, diefstal, beschadiging, vergaan en/of verduistering van de door Saeninfra B.V. krachtens een huurovereenkomst ter beschikking gestelde goederen, verplicht dit onmiddellijk schriftelijk bij Saeninfra B.V. te melden.
  4. Het is de wederpartij verboden de krachtens een huurovereenkomst door Saeninfra B.V. ter beschikking gestelde goederen geheel of gedeeltelijk te demonteren, tenzij het gaat om de gebruikelijke uitwisseling van accessoires als bijvoorbeeld zaagbladen en boren.
  5. Het is de wederpartij verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Saeninfra B.V. reparatiewerkzaamheden te verrichten of te laten verrichten aan krachtens een huurovereenkomst door Saeninfra B.V. aan de wederpartij ter beschikking gestelde goederen.
  6. De wederpartij is verplicht de door Saeninfra B.V. geleverde goederen te gebruiken met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid en met inachtneming van de gebruiksinstructies behorende bij de betreffende goederen.
 8. Verzekering en schade
  1. De wederpartij is verplicht om alle krachtens een huurovereenkomst door Saeninfra B.V. aan de wederpartij ter beschikking gestelde goederen te verzekeren tegen de nieuwwaarde van die goederen. Die verzekering dient te gelden voor alle soorten schades en diefstal. De wederpartij is gehouden om iedere uitkering uit hoofde van een dergelijke verzekering aan Saeninfra B.V. door te betalen binnen 14 dagen nadat de verzekering tot uitkering aan de wederpartij is overgegaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.2.
  2. De wederpartij is gehouden om alle ontstane schade aan door Saeninfra B.V. krachtens een huurovereenkomst ter beschikking gestelde goederen aan Saeninfra B.V. te vergoeden. De schade wordt berekend op basis van de nieuwwaarde van die goederen. Ook is de wederpartij gehouden alle schade die het gevolg is van diefstal van de door Saeninfra B.V. geleverde goederen, aan Saeninfra B.V. te vergoeden.
 9. Aansprakelijkheidsbeperking
  1. Saeninfra B.V. is niet aansprakelijk voor alle schades van een wederpartij en/of derden die voortvloeien uit de ondeugdelijkheid van door Saeninfra B.V. geleverde goederen en/of verrichte diensten.
  2. Saeninfra B.V. is daarnaast niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet, schuld en/of nalatigheid van de wederpartij en/of derden.
 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  1. Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Saeninfra B.V. is Nederlands recht van toepassing.
  2. De rechtbank Haarlem is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Saeninfra B.V. en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de Rechtbank Haarlem, sector kanton locatie Zaandam, bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
   Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam KvK.nr:89065964.